بساز، بده، جمعش کن!همه چیزو فرمیش کن! فرمیش ! پلتفرم فرم ساز !